ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเส้นใหญ่ บ้านป่าคา หมู่ที่ ๓ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๔,๓๘๗.๔๘ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA