ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยตอบแบบสอบถามข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับประชาชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA