-เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลควร ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควร เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควร มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดี มีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และขอขอบคุณ ...เกษม กลิ่นชิด ท้องถิ่นอำเภอปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ฐานข้อมูล ITA