ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควรผ่านทางไลท์ (Line chat) โดยแสกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลควร ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจำปี พ.ศ.2566  โดยการ แสกน QR code  แบบวัด EIT  ด้านล่างนี้

ฐานข้อมูล ITA