-เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  นำโดยนายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร,นายสนั่น คนดี ประธานสภา อบต.ควร,นายสนั่น คำวงค์  รองประธานสภา อบต.ควร และนายวิวัฒน์ อิ่นติ๊บ เลขานุการนายก อบต.ควร เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดรายละ 500 บาท ในโครงการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย  ณ บ้านวังบง และบ้านป่าคาใหม่ ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา สนับสนุนโดย สมาคมคนตาบอดไทย

-เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลควร ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควร เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควร มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดี มีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และขอขอบคุณ ...เกษม กลิ่นชิด ท้องถิ่นอำเภอปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

-เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร  พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควร ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลควร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และเหล่าจิตอาสาฯ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ  ณ  บริเวณพื้นที่สาธารณะ บ้านใหม่ดอนมูล(บริเวณวัดบ้านใหม่ดอนมูล) หมู่ที่ 2 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ฐานข้อมูล ITA