รายงานการดำเนินงานโครงการ ตามแผนดำเนินงาน/ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  [ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ]ขององค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ฐานข้อมูล ITA