หนังสือราชการ

pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ธันวาคม 2563
Size: 2.05 MB
Hits : 21
Date added: 2564-01-21
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ตุลาคม 2563
Size: 1.04 MB
Hits : 17
Date added: 2564-01-21
pdf

วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563

วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563
Size: 2.57 MB
Hits : 34
Date added: 2563-04-03
pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภกันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภกันธ์ 2563
Size: 1.65 MB
Hits : 108
Date added: 2563-03-11
pdf

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2563
Size: 1.27 MB
Hits : 66
Date added: 2563-02-25
pdf

ประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2563

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือต มกราคม 2563
Size: 1.68 MB
Hits : 53
Date added: 2563-02-03
pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2562
Size: 2.40 MB
Hits : 43
Date added: 2562-10-01
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2562

วารสารประสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2562
Size: 4.69 MB
Hits : 58
Date added: 2562-09-10
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2562
Size: 3.77 MB
Hits : 45
Date added: 2562-08-05
pdf

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562
Size: 2.58 MB
Hits : 50
Date added: 2562-07-10
png

ประชาสัมพันธ์ แผนผังและขั้นตอน การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ แผนผังและขั้นตอน การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
Size: 1.66 MB
Hits : 43
Date added: 2562-07-01
pdf

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562
Size: 1.41 MB
Hits : 36
Date added: 2562-06-24
pdf

“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
Size: 390.03 KB
Hits : 41
Date added: 2562-06-24
pdf

สรุปผล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
Size: 87.56 KB
Hits : 45
Date added: 2562-06-22
pdf

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จั้งปรับปรุงคันตลิ่งเหมืองทุ่งตึ๊ด บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จั้งปรับปรุงคันตลิ่งเหมืองทุ่งตึ๊ด บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
Size: 90.31 KB
Hits : 36
Date added: 2562-06-21
pdf

ผลการประเมินโดยรวม ปค 4

ผลการประเมินโดยรวม ปค 4
Size: 218.86 KB
Hits : 54
Date added: 2562-06-18
pdf

รายงานการสอบทาน การประเมินผล การควบคุมภายใน ปค 6

รายงานการสอบทาน การประเมินผล การควบคุมภายใน ปค 6
Size: 318.92 KB
Hits : 50
Date added: 2562-06-18
pdf

เรื่อง รับรองการประเมินผล การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ปค 1

เรื่อง รับรองการประเมินผล การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ปค 1
Size: 291.31 KB
Hits : 51
Date added: 2562-06-18
pdf

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
Size: 97.28 KB
Hits : 45
Date added: 2562-06-18
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2562

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2562
Size: 2.87 MB
Hits : 58
Date added: 2562-06-10
jpg

โครงสร้าง บุคลากร กองช่าง

โครงสร้างบุคลากร กองช่าง
Size: 76.48 KB
Hits : 33
Date added: 2562-05-21
jpg

หนังสือประชาสัมพันธ์ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
Size: 237.44 KB
Hits : 185
Date added: 2562-05-15
png

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 756.02 KB
Hits : 46
Date added: 2562-05-08
pdf

วาสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2562

วาสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2562
Size: 2.51 MB
Hits : 66
Date added: 2562-05-07
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562
Size: 5.02 MB
Hits : 61
Date added: 2562-03-25
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
Size: 4.16 MB
Hits : 45
Date added: 2562-03-01
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562
Size: 3.32 MB
Hits : 64
Date added: 2562-02-04
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2561

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2561
Size: 1.95 MB
Hits : 47
Date added: 2561-12-06
pdf

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
Size: 1.45 MB
Hits : 66
Date added: 2561-11-20
pdf

คำแถลงนโยบาย ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

คำแถลงนโยบาย ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 516.55 KB
Hits : 31
Date added: 2561-11-15
pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
Size: 1.04 MB
Hits : 55
Date added: 2561-11-15
pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562-2564-ฉบับปรังปรุง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562-2564-ฉบับปรังปรุง
Size: 797.12 KB
Hits : 69
Date added: 2561-11-15
pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Size: 2.81 MB
Hits : 59
Date added: 2561-11-14
png

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
Size: 40.76 KB
Hits : 58
Date added: 2561-11-14
pdf

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ขอ่มูลข่าวสาร

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ขอ่มูลข่าวสาร
Size: 323.80 KB
Hits : 52
Date added: 2561-11-14
pdf

ประกาศแผนดำเนินงาน

ประกาศแผนดำเนินงาน
Size: 80.33 KB
Hits : 51
Date added: 2561-11-14
pdf

รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560

รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
Size: 502.68 KB
Hits : 60
Date added: 2561-11-14
pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Size: 6.14 MB
Hits : 66
Date added: 2561-11-14
pdf

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
Size: 118.26 KB
Hits : 56
Date added: 2561-11-14
pdf

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
Size: 1.49 MB
Hits : 46
Date added: 2561-11-14
pdf

รายงานผล ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลด ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
Size: 1.56 MB
Hits : 58
Date added: 2561-11-14
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2561
Size: 3.49 MB
Hits : 84
Date added: 2561-11-14

เอกสารเผยแพร่

jpg

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
Size: 3.18 MB
Hits : 67
Date added: 2562-05-23
jpg

ประกาศ เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

ประกาศ เรื่่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
Size: 909.00 KB
Hits : 97
Date added: 2562-05-23
jpg

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 1.08 MB
Hits : 88
Date added: 2562-05-23
pdf

รายงานผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 1.93 MB
Hits : 74
Date added: 2562-05-23
jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Size: 191.51 KB
Hits : 16
Date added: 2563-10-22

คู่มือประชาชน

pdf

คู่มือประชาชน

Size: 6.51 MB
Hits : 111
Date added: 2561-11-19

โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลควร

pdf

โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลควร

โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลควร
Size: 7.35 MB
Hits : 1750
Date added: 2561-11-19

โครงสร้างบุคลากร ของ อบต.ควร

png

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 756.02 KB
Hits : 10
Date added: 2562-05-08
png

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 1.13 MB
Hits : 45
Date added: 2562-05-08

คู่มือปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด

pdf

แบบ ไฟล์ ดร 01 และ ดร 02 เริ่มใหม่ เดือน พฤษภาคม 2562

แบบ ไฟล์ ดร 01 และ ดร 02 เริ่มใหม่ เดือน พฤษภาคม 2562
Size: 708.44 KB
Hits : 17
Date added: 2562-05-31

ระเบียบกฎหมายต่างๆ

pdf

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
Size: 35.05 KB
Hits : 16
Date added: 2563-06-14
pdf

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Size: 277.77 KB
Hits : 15
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
Size: 8.20 MB
Hits : 13
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561
Size: 44.80 KB
Hits : 10
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
Size: 91.95 KB
Hits : 11
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Size: 844.35 KB
Hits : 10
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
Size: 177.60 KB
Hits : 12
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
Size: 268.00 KB
Hits : 9
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
Size: 29.59 KB
Hits : 12
Date added: 2563-06-15
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
Size: 226.68 KB
Hits : 13
Date added: 2563-06-15
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
Size: 363.23 KB
Hits : 8
Date added: 2563-06-15
pdf

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
Size: 33.69 KB
Hits : 11
Date added: 2563-06-15
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
Size: 3.47 MB
Hits : 11
Date added: 2563-06-15
pdf

กฎกระทรวง กำหนดพัสดูที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพราะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กฎกระทรวง กำหนดพัสดูที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพราะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
Size: 47.61 KB
Hits : 7
Date added: 2563-06-15
pdf

ประกาศใช้แล้ว​พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ประกาศใช้แล้ว​พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
Size: 190.30 KB
Hits : 13
Date added: 2563-06-21
pdf

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.
Size: 374.03 KB
Hits : 12
Date added: 2563-06-21
pdf

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
Size: 387.07 KB
Hits : 10
Date added: 2563-06-21

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

pdf

แนวทาง กำหนดขั้นตอน วิธีการ ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

แนวทาง กำหนดขั้นตอน วิธีการ ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
Size: 80.36 KB
Hits : 6
Date added: 2563-06-16

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

pdf

หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ แล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ แล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
Size: 1.53 MB
Hits : 58
Date added: 2563-07-14
pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้องและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้องและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562
Size: 5.19 MB
Hits : 23
Date added: 2563-07-14
pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
Size: 4.41 MB
Hits : 44
Date added: 2563-07-14
pdf

การลา

Size: 351.77 KB
Hits : 4
Date added: 2564-05-14

คู่มือประชาชน

pdf

3 การรับชำระภาษีป้าย

Size: 315.73 KB
Hits : 24
Date added: 2563-07-28
pdf

รวมเล่ม คู่มือประชาชน การบริการตำบลควร

รวมเล่ม คู่มือประชาชน การบริการตำบลควร
Size: 6.51 MB
Hits : 19
Date added: 2563-07-28

ประมวลจริยธรรม

pdf

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552
Size: 120.30 KB
Hits : 28
Date added: 2563-08-11
pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓
Size: 168.54 KB
Hits : 13
Date added: 2563-08-11
pdf

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓
Size: 166.94 KB
Hits : 15
Date added: 2563-08-11

วารสาร ประจำเดือน

pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2563
Size: 1.65 MB
Hits : 28
Date added: 2563-08-14
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กันยายน 2563
Size: 1.92 MB
Hits : 25
Date added: 2563-10-12

วารสาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2563
Size: 1.13 MB
Hits : 9
Date added: 2563-12-02
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563
Size: 2.05 MB
Hits : 5
Date added: 2564-01-21
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มกราคม 2564
Size: 778.13 KB
Hits : 7
Date added: 2564-03-02
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
Size: 1.65 MB
Hits : 11
Date added: 2564-03-02
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มีนาคม64

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มีนาคม64
Size: 1.05 MB
Hits : 5
Date added: 2564-06-04

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล

pdf

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
Size: 342.24 KB
Hits : 11
Date added: 2564-05-14
pdf

แผนความก้าวหน้า

Size: 1.69 MB
Hits : 11
Date added: 2564-05-14
pdf

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Size: 930.17 KB
Hits : 11
Date added: 2564-05-14

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฐานข้อมูล ITA