หนังสือราชการ

pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ธันวาคม 2563
Size: 2.05 MB
Hits : 86
Date added: 2564-01-21
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ตุลาคม 2563
Size: 1.04 MB
Hits : 50
Date added: 2564-01-21
pdf

วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563

วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563
Size: 2.57 MB
Hits : 117
Date added: 2563-04-03
pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภกันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภกันธ์ 2563
Size: 1.65 MB
Hits : 194
Date added: 2563-03-11
pdf

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2563
Size: 1.27 MB
Hits : 214
Date added: 2563-02-25
pdf

ประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2563

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือต มกราคม 2563
Size: 1.68 MB
Hits : 81
Date added: 2563-02-03
pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2562
Size: 2.40 MB
Hits : 109
Date added: 2562-10-01
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2562

วารสารประสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2562
Size: 4.69 MB
Hits : 149
Date added: 2562-09-10
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2562
Size: 3.77 MB
Hits : 132
Date added: 2562-08-05
pdf

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562
Size: 2.58 MB
Hits : 118
Date added: 2562-07-10
png

ประชาสัมพันธ์ แผนผังและขั้นตอน การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ แผนผังและขั้นตอน การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
Size: 1.66 MB
Hits : 165
Date added: 2562-07-01
pdf

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562
Size: 1.41 MB
Hits : 114
Date added: 2562-06-24
pdf

“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
Size: 390.03 KB
Hits : 141
Date added: 2562-06-24
pdf

สรุปผล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
Size: 87.56 KB
Hits : 117
Date added: 2562-06-22
pdf

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จั้งปรับปรุงคันตลิ่งเหมืองทุ่งตึ๊ด บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จั้งปรับปรุงคันตลิ่งเหมืองทุ่งตึ๊ด บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
Size: 90.31 KB
Hits : 75
Date added: 2562-06-21
pdf

ผลการประเมินโดยรวม ปค 4

ผลการประเมินโดยรวม ปค 4
Size: 218.86 KB
Hits : 123
Date added: 2562-06-18
pdf

รายงานการสอบทาน การประเมินผล การควบคุมภายใน ปค 6

รายงานการสอบทาน การประเมินผล การควบคุมภายใน ปค 6
Size: 318.92 KB
Hits : 86
Date added: 2562-06-18
pdf

เรื่อง รับรองการประเมินผล การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ปค 1

เรื่อง รับรองการประเมินผล การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ปค 1
Size: 291.31 KB
Hits : 78
Date added: 2562-06-18
pdf

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
Size: 97.28 KB
Hits : 131
Date added: 2562-06-18
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2562

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2562
Size: 2.87 MB
Hits : 138
Date added: 2562-06-10
jpg

โครงสร้าง บุคลากร กองช่าง

โครงสร้างบุคลากร กองช่าง
Size: 76.48 KB
Hits : 107
Date added: 2562-05-21
jpg

หนังสือประชาสัมพันธ์ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
Size: 237.44 KB
Hits : 682
Date added: 2562-05-15
png

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 756.02 KB
Hits : 135
Date added: 2562-05-08
pdf

วาสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2562

วาสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2562
Size: 2.51 MB
Hits : 137
Date added: 2562-05-07
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562
Size: 5.02 MB
Hits : 152
Date added: 2562-03-25
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
Size: 4.16 MB
Hits : 76
Date added: 2562-03-01
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562
Size: 3.32 MB
Hits : 192
Date added: 2562-02-04
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2561

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2561
Size: 1.95 MB
Hits : 138
Date added: 2561-12-06
pdf

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
Size: 1.45 MB
Hits : 107
Date added: 2561-11-20
pdf

คำแถลงนโยบาย ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

คำแถลงนโยบาย ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 516.55 KB
Hits : 56
Date added: 2561-11-15
pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
Size: 1.04 MB
Hits : 114
Date added: 2561-11-15
pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562-2564-ฉบับปรังปรุง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562-2564-ฉบับปรังปรุง
Size: 797.12 KB
Hits : 152
Date added: 2561-11-15
pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Size: 2.81 MB
Hits : 84
Date added: 2561-11-14
png

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
Size: 40.76 KB
Hits : 194
Date added: 2561-11-14
pdf

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ขอ่มูลข่าวสาร

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ขอ่มูลข่าวสาร
Size: 323.80 KB
Hits : 175
Date added: 2561-11-14
pdf

ประกาศแผนดำเนินงาน

ประกาศแผนดำเนินงาน
Size: 80.33 KB
Hits : 117
Date added: 2561-11-14
pdf

รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560

รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
Size: 502.68 KB
Hits : 121
Date added: 2561-11-14
pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Size: 6.14 MB
Hits : 149
Date added: 2561-11-14
pdf

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
Size: 118.26 KB
Hits : 145
Date added: 2561-11-14
pdf

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
Size: 1.49 MB
Hits : 62
Date added: 2561-11-14
pdf

รายงานผล ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลด ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
Size: 1.56 MB
Hits : 124
Date added: 2561-11-14
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2561
Size: 3.49 MB
Hits : 112
Date added: 2561-11-14

การรับฟังความคิดเป็นของประชาชน

คู่มือประชาชน

pdf

คู่มือประชาชน

Size: 6.51 MB
Hits : 141
Date added: 2561-11-19

โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลควร

pdf

โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลควร

โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุตำบลควร
Size: 7.35 MB
Hits : 2588
Date added: 2561-11-19

โครงสร้างบุคลากร ของ อบต.ควร

png

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 756.02 KB
Hits : 37
Date added: 2562-05-08
png

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 1.13 MB
Hits : 512
Date added: 2562-05-08

คู่มือปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด

pdf

แบบ ไฟล์ ดร 01 และ ดร 02 เริ่มใหม่ เดือน พฤษภาคม 2562

แบบ ไฟล์ ดร 01 และ ดร 02 เริ่มใหม่ เดือน พฤษภาคม 2562
Size: 708.44 KB
Hits : 36
Date added: 2562-05-31

ระเบียบกฎหมายต่างๆ

pdf

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
Size: 35.05 KB
Hits : 228
Date added: 2563-06-14
pdf

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Size: 277.77 KB
Hits : 41
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
Size: 8.20 MB
Hits : 37
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561

พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดิน ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561
Size: 44.80 KB
Hits : 31
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
Size: 91.95 KB
Hits : 35
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Size: 844.35 KB
Hits : 37
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
Size: 177.60 KB
Hits : 82
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
Size: 268.00 KB
Hits : 33
Date added: 2563-06-15
pdf

พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
Size: 29.59 KB
Hits : 44
Date added: 2563-06-15
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
Size: 226.68 KB
Hits : 88
Date added: 2563-06-15
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
Size: 363.23 KB
Hits : 87
Date added: 2563-06-15
pdf

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
Size: 33.69 KB
Hits : 72
Date added: 2563-06-15
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
Size: 3.47 MB
Hits : 92
Date added: 2563-06-15
pdf

กฎกระทรวง กำหนดพัสดูที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพราะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กฎกระทรวง กำหนดพัสดูที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพราะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
Size: 47.61 KB
Hits : 36
Date added: 2563-06-15
pdf

ประกาศใช้แล้ว​พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ประกาศใช้แล้ว​พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
Size: 190.30 KB
Hits : 87
Date added: 2563-06-21
pdf

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.

พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.
Size: 374.03 KB
Hits : 101
Date added: 2563-06-21
pdf

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
Size: 387.07 KB
Hits : 38
Date added: 2563-06-21

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

pdf

แนวทาง กำหนดขั้นตอน วิธีการ ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

แนวทาง กำหนดขั้นตอน วิธีการ ส่วนงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
Size: 80.36 KB
Hits : 56
Date added: 2563-06-16

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล

pdf

การให้รางวัลและลงโทษ

Size: 417.42 KB
Hits : 52
Date added: 2564-05-14
pdf

การลา

Size: 351.77 KB
Hits : 24
Date added: 2564-05-14
pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
Size: 4.41 MB
Hits : 72
Date added: 2563-07-14
pdf

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้องและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้องและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562
Size: 5.19 MB
Hits : 51
Date added: 2563-07-14
pdf

หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ แล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการ แล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
Size: 1.53 MB
Hits : 183
Date added: 2563-07-14

คู่มือประชาชน

pdf

3 การรับชำระภาษีป้าย

Size: 315.73 KB
Hits : 74
Date added: 2563-07-28
pdf

รวมเล่ม คู่มือประชาชน การบริการตำบลควร

รวมเล่ม คู่มือประชาชน การบริการตำบลควร
Size: 6.51 MB
Hits : 90
Date added: 2563-07-28

มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ อบต.

ประมวลจริยธรรม

pdf

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2552
Size: 120.30 KB
Hits : 57
Date added: 2563-08-11
pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓
Size: 168.54 KB
Hits : 37
Date added: 2563-08-11
pdf

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓
Size: 166.94 KB
Hits : 33
Date added: 2563-08-11

วารสาร ประจำเดือน

pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2563
Size: 1.65 MB
Hits : 52
Date added: 2563-08-14
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กันยายน 2563
Size: 1.92 MB
Hits : 207
Date added: 2563-10-12

วารสาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2563
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2563
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มกราคม 2564
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มีนาคม64
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน พฤษภาคม 64
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มิถุนายน 2564
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน เมษายน 64
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน มิถุนายน 2564
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน กรกฎาคม 64
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์ รอบเดือน สิงหาคม 2564
pdf
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน กันยายน 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล

pdf

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
Size: 342.24 KB
Hits : 41
Date added: 2564-05-14
pdf

แผนความก้าวหน้า

Size: 1.69 MB
Hits : 127
Date added: 2564-05-14
pdf

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Size: 930.17 KB
Hits : 76
Date added: 2564-05-14

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงาน การประชุมสภา อบต.ควร (ให้คลิกที่ Preview เพื่อดู)

# Title Version Description Size Hits Download
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 399.00 KB 43 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 519.23 KB 42 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 395.12 KB 57 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 481.07 KB 32 Download Preview
ประชุมวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1 413.99 KB 52 Download Preview
ประชุมวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1 393.69 KB 32 Download Preview
ประชุมวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่2 397.45 KB 35 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 375.38 KB 27 Download Preview
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 564.94 KB 37 Download Preview
ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 516.22 KB 41 Download Preview

หนังสือ ประชาสัมพันธ์เรียกประชุม สภา อบต.ควร

หนังสือ ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภา อบต.ควร

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม อบต.ควร  พ.ศ.2565

pdf

3 เดือน ธันวาคม 2564

3 เดือน ธันวาคม 2564
Size: 2.85 MB
Hits : 32
Date added: 2565-01-07
pdf

2 เดือน พฤศจิกายน 2564

Size: 3.07 MB
Hits : 54
Date added: 2564-12-13
pdf

1 เดือน ตุลาคม 2564

Size: 2.82 MB
Hits : 28
Date added: 2564-11-03
pdf

1 ประจำเดือน ตุลาคม 65

1 ประจำเดือน ตุลาคม 65
Size: 4.90 MB
Hits : 7
Date added: 2565-11-10

ข่าวกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

pdf

กิจกรรม

Size: 2.82 MB
Hits : 26
Date added: 2564-11-03

ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดือน ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดือน ตุลาคม 2565
Size: 4.90 MB
Hits : 9
Date added: 2565-11-04
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2565
Size: 5.05 MB
Hits : 6
Date added: 2565-12-13

ประชาสัมพันธ์ งบปี พ.ศ.2566

pdf

1ประชาสัมพันธ์ มกราคม 2566

1ประชาสัมพันธ์ มกราคม 2566
Size: 3.05 MB
Hits : 13
Date added: 2566-02-22