หนังสือราชการ

pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ธันวาคม 2563
Size: 2.05 MB
Hits : 105
Date added: 2564-01-21
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม รอบเดือน ตุลาคม 2563
Size: 1.04 MB
Hits : 64
Date added: 2564-01-21
pdf

วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563

วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563
Size: 2.57 MB
Hits : 133
Date added: 2563-04-03
pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภกันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภกันธ์ 2563
Size: 1.65 MB
Hits : 209
Date added: 2563-03-11
pdf

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2563
Size: 1.27 MB
Hits : 247
Date added: 2563-02-25
pdf

ประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2563

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือต มกราคม 2563
Size: 1.68 MB
Hits : 93
Date added: 2563-02-03
pdf

ประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2562
Size: 2.40 MB
Hits : 130
Date added: 2562-10-01
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2562

วารสารประสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2562
Size: 4.69 MB
Hits : 166
Date added: 2562-09-10
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2562
Size: 3.77 MB
Hits : 141
Date added: 2562-08-05
pdf

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2562
Size: 2.58 MB
Hits : 134
Date added: 2562-07-10
png

ประชาสัมพันธ์ แผนผังและขั้นตอน การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ แผนผังและขั้นตอน การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
Size: 1.66 MB
Hits : 186
Date added: 2562-07-01
pdf

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562
Size: 1.41 MB
Hits : 126
Date added: 2562-06-24
pdf

“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
Size: 390.03 KB
Hits : 159
Date added: 2562-06-24
pdf

สรุปผล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผล เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
Size: 87.56 KB
Hits : 130
Date added: 2562-06-22
pdf

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จั้งปรับปรุงคันตลิ่งเหมืองทุ่งตึ๊ด บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จั้งปรับปรุงคันตลิ่งเหมืองทุ่งตึ๊ด บ้านป่าคา หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
Size: 90.31 KB
Hits : 82
Date added: 2562-06-21
pdf

ผลการประเมินโดยรวม ปค 4

ผลการประเมินโดยรวม ปค 4
Size: 218.86 KB
Hits : 136
Date added: 2562-06-18
pdf

รายงานการสอบทาน การประเมินผล การควบคุมภายใน ปค 6

รายงานการสอบทาน การประเมินผล การควบคุมภายใน ปค 6
Size: 318.92 KB
Hits : 99
Date added: 2562-06-18
pdf

เรื่อง รับรองการประเมินผล การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ปค 1

เรื่อง รับรองการประเมินผล การควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ปค 1
Size: 291.31 KB
Hits : 89
Date added: 2562-06-18
pdf

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
Size: 97.28 KB
Hits : 146
Date added: 2562-06-18
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2562

วารสาร ประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2562
Size: 2.87 MB
Hits : 154
Date added: 2562-06-10
jpg

โครงสร้าง บุคลากร กองช่าง

โครงสร้างบุคลากร กองช่าง
Size: 76.48 KB
Hits : 110
Date added: 2562-05-21
jpg

หนังสือประชาสัมพันธ์ การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
Size: 237.44 KB
Hits : 735
Date added: 2562-05-15
png

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

โครงสร้าง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 756.02 KB
Hits : 138
Date added: 2562-05-08
pdf

วาสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2562

วาสารประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2562
Size: 2.51 MB
Hits : 153
Date added: 2562-05-07
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562
Size: 5.02 MB
Hits : 163
Date added: 2562-03-25
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
Size: 4.16 MB
Hits : 89
Date added: 2562-03-01
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562
Size: 3.32 MB
Hits : 205
Date added: 2562-02-04
pdf

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2561

วารสารประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2561
Size: 1.95 MB
Hits : 172
Date added: 2561-12-06
pdf

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
Size: 1.45 MB
Hits : 118
Date added: 2561-11-20
pdf

คำแถลงนโยบาย ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร

คำแถลงนโยบาย ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร
Size: 516.55 KB
Hits : 67
Date added: 2561-11-15
pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
Size: 1.04 MB
Hits : 133
Date added: 2561-11-15
pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562-2564-ฉบับปรังปรุง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562-2564-ฉบับปรังปรุง
Size: 797.12 KB
Hits : 173
Date added: 2561-11-15
pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Size: 2.81 MB
Hits : 91
Date added: 2561-11-14
png

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
Size: 40.76 KB
Hits : 199
Date added: 2561-11-14
pdf

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ขอ่มูลข่าวสาร

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ขอ่มูลข่าวสาร
Size: 323.80 KB
Hits : 196
Date added: 2561-11-14
pdf

ประกาศแผนดำเนินงาน

ประกาศแผนดำเนินงาน
Size: 80.33 KB
Hits : 128
Date added: 2561-11-14
pdf

รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560

รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
Size: 502.68 KB
Hits : 131
Date added: 2561-11-14
pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Size: 6.14 MB
Hits : 159
Date added: 2561-11-14
pdf

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
Size: 118.26 KB
Hits : 162
Date added: 2561-11-14
pdf

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
Size: 1.49 MB
Hits : 69
Date added: 2561-11-14
pdf

รายงานผล ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลด ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
Size: 1.56 MB
Hits : 133
Date added: 2561-11-14
pdf

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2561
Size: 3.49 MB
Hits : 127
Date added: 2561-11-14

ฐานข้อมูล ITA