รายงาน การประชุมสภา อบต.ควร (ให้คลิกที่ Preview เพื่อดู)

# Title Version Description Size Hits Download
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 399.00 KB 55 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 519.23 KB 53 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 395.12 KB 72 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 481.07 KB 59 Download Preview
ประชุมวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1 413.99 KB 70 Download Preview
ประชุมวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1 393.69 KB 44 Download Preview
ประชุมวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่2 397.45 KB 45 Download Preview
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563 375.38 KB 41 Download Preview
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 564.94 KB 53 Download Preview
ประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 516.22 KB 54 Download Preview

ฐานข้อมูล ITA