การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควรนำเสนอโดย องค์การบริหารส่วนตำบลควร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควร มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและมีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควร ให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และที่สำคัญบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะเป็นทีม ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน มองเป้าหมายเดียวกัน ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งทุกชุมชนมีจุดมุ่งหมายที่พัฒนาชุมชนของตนเอง อีกทั้งนำหลักคำสอนทางศาสนา เรื่องความศรัทธา มาเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลควร จะนำการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลควร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  ในการบำบัดทุกข์-บำรุงสุขให้แก่พี่น้องชาวตำบลควร และมุ่งสู่การพัฒนาต่อไป

https://youtu.be/yYgB8PkLLhI

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page