ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว

สอบคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลควร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารสวนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

องค์การบริหารส่วนตำบลควร ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลควร ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึง 12 ตุลาคม 2563 ในวันเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันเวลาราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

ฐานข้อมูล ITA