โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 2 ช่วง สถานที่ก่อสร้าง ภายในหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 23.00 เมตร ลึก 0.55 เมตร หนา 0.10 เมตร (ชนิดมีฝาปิด) ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก 0.40 - 0.57 เมตร หนา 0.10 เมตร (ชนิดไม่มีฝาปิด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตรุ่งเจริญ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 23/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เริ่มก่อสร้างวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 146,900 บาท

.....เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลควร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชะลอน้ำในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ความสามัคคี ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กำนันสำรอง ศรีพรม) หมู่ที่ 4 ตำบลควร อำเภอปง  จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2563  เวลา 17.00 น. นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง  จังหวัดพะเยา

ฐานข้อมูล ITA