องค์การบริหารส่วนตำบลควร ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมการบริการ และองค์การบริหารส่วนตำบลควร จะนำพาพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ (อบต.ยิ้ม) 😊😀🙏🙏

เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2563 นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร มอบให้นายสนิท ใจเอื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควร และประชาชนบ้านใหม่ดอนมูลเข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลามเข้าบริเวณชุมชนหมู่บ้าน หรือสถานศึกษา  ณ หลังโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2563 นายสุจินต์ คำหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควร เป็นประธานในพิธีการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เพื่อฝึกการเป็น ครู ข. ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย หรือนำไปถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านของตน  ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อดังกล่าว  โดยมีนางสาวสาวิตรี ใจซื่อ  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ควร,  นางสาวกฤติยาภรณ์  สนิท ครู กศน.ตำบลควร , เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง  จังหวัดพะเยา